Guies

Procés d’auditoria en sis passos

Una auditoria és un control formal dels comptes financers d'una persona, empresa o organització. Els membres de la mateixa organització o empresa realitzen una auditoria interna, i una agència reguladora o una agència governamental pot fer una auditoria externa. Hi ha sis passos específics en el procés d'auditoria que s'han de seguir per garantir una auditoria exitosa.

Sol·licitud de documents financers

Després de notificar a l'organització la propera auditoria, l'auditor sol sol·licitar els documents que figuren en una llista de control preliminar d'auditoria. Aquests documents poden incloure una còpia de l’informe d’auditoria anterior, extractes bancaris originals, rebuts i llibres comptables. A més, l'auditor pot sol·licitar organigrames, juntament amb còpies de les actes del consell i del comitè i còpies dels estatuts i de les normes permanents.

Preparació d’un pla d’auditoria

L’auditor examina la informació continguda en els documents i planeja com es durà a terme l’auditoria. Es pot realitzar un taller de riscos per identificar possibles problemes. Després s’elabora un pla d’auditoria.

Programació d’una reunió oberta

A continuació, es convida a l’alta direcció i al personal administratiu clau a una reunió oberta durant la qual l’auditor presenta l’abast de l’auditoria. Es determina un període de temps per a l'auditoria i es discuteixen i es gestionen els problemes de temps, com ara les vacances programades. Es pot demanar als caps de departament que informin el personal de possibles entrevistes amb l’auditor.

Realització de treballs de camp in situ

L’auditor pren la informació recollida de la reunió oberta i l’utilitza per finalitzar el pla d’auditoria. Després es realitza un treball de camp parlant amb els membres del personal i revisant els procediments i els processos. L’auditor prova el compliment de les polítiques i procediments. S’avaluen els controls interns per assegurar-se que són adequats. L’auditor pot discutir els problemes a mesura que sorgeixin per donar a l’organització l’oportunitat de respondre.

Redacció d’un informe

L’auditor prepara un informe que detalla les conclusions de l’auditoria. S'inclouen a l'informe errors matemàtics, problemes de publicació, pagaments autoritzats però no pagats i altres discrepàncies; també s'enumeren altres qüestions d'auditoria. A continuació, l'auditor redacta un comentari que descriu les conclusions de l'auditoria i recomana solucions a qualsevol problema.

Configuració d’una reunió de cloenda

L’auditor sol·licita una resposta de la direcció que indica si està d’acord o no amb els problemes de l’informe, una descripció del pla d’acció de la direcció per solucionar el problema i la data de finalització prevista. A la reunió de clausura, totes les parts implicades debaten l'informe i les respostes de la direcció. Si queda algun problema, es resolen en aquest moment.